Danh mục: Kỹ Năng Mềm

Chia sẻ các kỹ năng mềm cần thiết với Học Sinh, Sinh Viên.Kỹ năng mềm ( Soft Skills) là các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người nhưng không liên quan đến kiến thức chuyên môn như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới